fuzuli

 1. 1
  divan edebiyatı denince aklıma ilk gelen zattır.
  #7166 alperen | 10 yıl önce
   
 2. 2
  eşsiz bir su kasidesi yazarak peygamber efendimiz * e olan sevgisini cümle naat lara taş çıkartaçak şekilde iafde eden divan edebiyatının göz bebeğidir.  --alinti--

  fuzuli rind i şeydadır, hemişe halka rüsvadır
  sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı

  --alinti--


  #7172 esrar | 10 yıl önce
   
 3. 3
  mehmed bin suleyman, nâm-ı diğer fuzuli.. "selam verdim rüşvet değildir deyu almadılar " dönemi açısından ibretli bir tarihi vesikadır...bu Şikâyetnâmesi meşhurdur. hz. ali ´nin necef deki türbesinde türbedarlık yaptığı söylenir.
   
 4. 4
  --alinti--

  şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir*
  müptela-yı gama sor kim geceler kaç saattir*

  --alinti--

  gibi iki cümlede bir derdi enfes şekilde anlatabilen şairdir.

  edit: mezkur beyit fuzuliye ait değildir, saabit'e aittir.*


  #7230 razumihin | 10 yıl önce
   
 5. 5


  --alinti--

  on altıncı asırda yaşamış büyük şairlerimizdendir. asıl adı mehmet'tir. babasının adı süleyman'dır. fuzuli'yi eserlerinde mahlas olarak kullanmıştır. arapça, farsça ve türkçe dillerine hakim olup bu üç dilde de eser veren nadir şairlerden biridir. "leyla ve mecnun" eserinin yazarıdır. Ömrü boyunca maddi sıkıntılar yaşamış ve çok istediği halde irak topraklarının dışına çıkamamıştır. bağdat'ta görülen veba salgını sonrasında vefat etmiştir. risale-i nur'da ayrılık ve hüzün duygularına tercüman olan bir beytiyle zikredilmektedir (lem'alar, s. 226).

  fuzuli'nin hayatı ile ilgili bilgiler çok azdır. doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1480-1495 yılları arasında farklı tarihler verilmektedir. buradaki farklılık doğum yeri olarak gösterilen şehir isimlerinde de karşımıza çıkmaktadır. kerbela, bağdat, hille, necef ve kerkük beldeleri farklı kaynaklar tarafından doğum yeri olarak gösterilmektedir. bazı kaynaklarda isminin fuzuli-i bağdadi olarak geçmesi, bazı şiirlerinde "bağdadi" ifadesinden kaynaklanmakta ve buna dayandırılmaktadır. buna karşılık türkçe divanının birkaç yerinde bağdat'tan "diyar-ı gurbet" olarak söz etmesi de, bağdatlı olmadığının delili olarak gösterilmektedir.

  fuzuli'nin gerçek adı mehmet'tir. mahlas olarak "fuzuli"yi kullanmıştır. fuzuli; kendisini alakadar etmeyen işlere karışıp gereksiz sözler söyleyen kimse anlamına geldiği gibi, diğer bir anlamı da, yüce, üstün erdemli kimse demektir. Şiirlerde mahlas olarak kullanmak istediği tabirlerin başkaları tarafından kullanılması, şairlerin isimlerinden çok mahlaslarının ön plana çıkarılması ve doğabilecek karışıklıkları önceden önlemek maksadıyla bu mahlası kullandığı kendisi tarafından farsça divanının önsözünde dile getirilmektedir (abdulkadir karahan; "fuzûlî", tdvİa. 13. c. s. 241).

  mehmet, çocukluğunda arapça ve farsça'yı bu dillerde şiir yazıp söyleyebilecek kadar güzel bir seviyede öğrendi. Çocukluğundan itibaren dini ve müspet ilimler dallarında dersler aldı. Şiir yazmak hususundaki kabiliyeti gençlik yıllarından itibaren önemli ölçüde kendisini hissettirmeye başladı. ancak, ilim öğrenmeye karşı da büyük bir ihtiyaç hissettiğinden, bu duygusu da bütün mesaisini şiir üzerinde teksif etmesine mani oldu. böylece kendini tamamen şiire kaptırması önlenmiş oldu.

  mehmet, ilk eserlerinden olan ve "beng ü bade" adını taşıyan kitabını safevi devletinin kurucu ve hükümdarı olan Şah İsmail'e ithaf etti. bu gelişme bağdat'ın 1508 yılında Şah İsmail tarafından alınmasından sonra meydana geldi. Şair eserinde hayranlık ve takdir edici ifadelere yer verirken bağdat'ın alınması hadisesine de değindi. Şair, safeviler tarafından bağdat'a vali olarak tayin edilen İbrahim han tarafından yakın ilgi ve alaka gördü. bağdat'a götürüldüyse de, İbrahim han'ın kendi yeğeni tarafın öldürülmesi üzerine bağdat'tan ayrıldı.

  osmanlıların bağdat'ı aldığı tarih 1534'tür. fuzuli'nin bu tarihe kadar geçen yedi yıl boyunca ne gibi faaliyetler içinde bulunduğu, nasıl yaşadığı konusunda aydınlatıcı bilgiler mevcut değildir. bağdat'ın alınmasından sonra kanuni'ye beş kasidesini takdim eden fuzuli, ayrıca, "geldi burc-ı evliyaya padişah-ı namdar" ibaresini eserine kaydetti. bunun dışında, osmanlı devletinin üst makamlarında bulunan birkaç kişiye de kasideler sundu. bu yolla onların himayesini kazanmaya çalıştı.

  fuzuli'ye vakıflardan maaş bağlanacağını bildiren kanuni'nin sözünden sonra, günlüğü dokuz akçe üzerinden ödenmesi, kendisini memnun etmedi. kendisine tahsis edilen ödenekle ilgili olarak meşhur "Şikayetname"sinde memnuniyetsizliğini dile getirdi. bu memnuniyetsizliği, daha sonra giderilerek, ödemelerdeki güçlükler de ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

  fuzuli, daha sonra birçok üst düzey devlet yöneticisiyle bölgede bulunan idarecilere mektuplar gönderdiği gibi bazı kasidelerini takdim etti. bu yazılarında, layık olduğu değeri görmediği, eserlerine hak ettikleri değerin verilmediği serzenişlerine yer verdi. irak dışına çıkıp bazı bölgeleri ziyaret etmek istediyse de bu arzusunu gerçekleştiremedi. Ömrü irak'ın birkaç şehrinde geçti. 1556 yılında bağdat ve çevresinde görülen veba salgını birçok kişinin ölümüne sebep oldu. bu salgın hastalıktan kendisi de kurtulamayarak 1556 yılında kerbela'da vefat etti.

  fuzuli'nin itikadi durumu bir çok araştırmacı ve ilim adamı tarafından tartışma konusu olmuştur. kendisine Şii diyenler olduğu gibi rafızi, hurufi, bektaşi vs. diyenler olmuştur. bu muhtelif isnatların en önemli sebebi, kendi itikadını eserlerinde net bir şekilde yansıtmamış olmasıdır. eserlerindeki kapalı ifadelerden yola çıkan bazı yorumcular, bu sebepten ötür farklı değerlendirmelerde bulunmuş ve farklı sonuçlara ulaşmışlardır. bir tarikata bağlı olduğu bilinmekle beraber bu tarikatın ne olduğu bedihi değildir. Özellikle on iki imama büyük bağlığı ile tanınmaktadır.

  risale-i nur'da, fuzuli'nin ismi, manevi üzüntü içinde, dostlardan ayrılığı ve bu ayrılıktan dolayı duyulan ızdırabı yansıtan bir beytiyle zikredilmektedir (vaslını yâd eyledikçe ağlarım / tâ nefes varsa kuru cismimde feryad eylerim). bediüzzaman, yaşının ilerlemesi, buna paralel olarak istirahat arzusu, sevdiklerinden ayrılıklar ve bu ayrılıklardan sonra adeta hayalen kaldırılan cenazelerin insan ruhunda meydana getirdiği büyük üzüntüyle görünen manzara karşısında fuzuli'nin bu duygularına tercüman olan beytine yer vermektedir. ancak, bütün bu ayrılık ve ızdıraplara rağmen bu dünyanın imtihan yeri olması, ahiret inancının insan ruhunda meydana getirdiği büyük huzur hatırlatılarak şikayet ve teessüre yer olmadığı hatırlatılmaktadır. İhtiyarlığa ermenin aynı zamanda vazifeden terhis olmaya, vazifenin bitip istirahat ve mükafata yaklaşmanın alameti olması hasebiyle bakıldığında memnuniyete dönüşeceği nazarlara sunulmaktadır. böylece rahmet alemine yaklaşmış olmanın huzuru ve mutluluğu insanın bedenini sarar (lem'alar, s. 226).

  İlim ve irfan sahibi olan fuzuli, şiir yazabilmeyi cenab-ı hakk'ın bir lütfu olarak sayar. bu durumun çok az insana nasip olduğunu belirtir. Şiirin özünde sevgi olduğunu, temelini de bilimin oluşturduğunu savunur. Şiir yazmanın da ilmi bir birikime sahip olmayı gerektirdiğini, aksi takdirde gösterilecek çabanın ve yazılanların boş olduğunu dile getirir. İlimsiz şiir yazmayı temelsiz duvara benzetir. temeli olmayan duvarın da değersiz olduğunu ifadelerine ekler. Önceleri aşka dair şiirler yazmasına rağmen bunun uzun ömürlü olamayacağına hükmederek bu tür şiirler yazmayı sürdürmez. İlmi birikimi tekmil etmek için büyük bir gayret içine girerek kendini yetiştirmeye çalışır. bunu da daha seviyeli şiirler yazmak için yapar.

  fuzuli'nin yazı ve şiirlerindeki kabiliyeti, üslubu, şiirlerindeki akıcılık, sadelik, insani duyguları mükemmel bir şekilde dile getirmesi, büyük takdir toplamasına ve divan edebiyatının en büyük şairleri arasında sayılmasına vesile oldu. dünyevi lezzetlerin kıymetsizliğiyle beraber, hiç kimsenin pençesinden kurtulamayacağı ölüm gerçeğini de çok güzel bir tarzda dile getirdi.

  türkçe, arapça ve farsça dillerini çok güzel bir şekilde öğrenerek bu üç dilde de eserler vermesi şöhretinin çok geniş bir alana yayılmasına vesile oldu. Özellikle farsça ve türkçe dillerinde kaleme aldığı yazıları büyük bir takdir topladı.

  fuzuli, çok sayıda eser yazan şairlerimizdendir. bunlar manzum ve nesir olmak üzere on beş eserden oluşmaktadır. arapça, farsça ve türkçe dilleriyle yazılmış üç divanı vardır. leyla ve mecnun, beng u bade, hadisi-i erbain tercümesi, sohbetü'l-esmar, hadikatü's-süeda adlı eserleri türkçe olarak kaleme almış, ayrıca türkçe yazmış olduğu mektupları da vardır. matlaü'l-itikad adlı eserini arapça olarak yazmıştır. heft cam, enisü'l-kalb, risale-i muammeyat, rind ü zahid, hüsn ü aşk adlı eserlerini de farsça olarak kaleme almıştır.

  fuzuli, değişik kesimler tarafından şiirleri bestelenen nadir şairlerimizdendir. "beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı" bestelenen ünlü eserlerindendir. aradan asırlar geçmesine rağmen halen şiirlerinin çalışmalara ve bestelere konu olması, saygınlığı olan kişiler tarafından incelenmesi, şairin değerini daha da arttırmaktadır.

  --alinti--

  #10295 namutedilalbatros | 10 yıl önce
   
 6. 6
  kelime anlamı 'gereksiz'dir... ancak pek bilinmeyen ve kullanılmayan bir diğer anlamı da 'erdem'dir...
  mehmet süleyman'ın bu adı seçmesinde ince bir detay olsa gerek...
  #29759 adeviye | 10 yıl önce
   
 7. 7
  --alinti--

  beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
  felekler yandı ahımdan muradım şem i yanmaz mı

  --alinti--

  #40520 zeynoshka | 10 yıl önce
   
 8. 8
  dost bî-vefa, felek bî-rahm, devran bî-sükun
  derd çok, hemderd yok, düşman kavi tâli zebûn

  sâye-i ümmîd zail, âfitâb-i şevk germ
  rütbe-i idbâr alî, pâye-i tedbîr dûn
  #47249 esrar | 10 yıl önce
   
 9. 9
  şüphesiz en önemli eserlerinden birisi de ' leylâ vü mecnûn ' mesnevisidir. bu 3036 beyitlik mesnevi, klasik türk edebiyatımızın yapı taşlarından biri sayılır.

  "aşk derdinin devası kaabil-i derman değil
  terk-i can derler bu derdin muteber dermanına"

  aşk derdinin devası yoktur.. bu derdin tek dermanı, canını terketmektir..

  #47252 tac mahal | 10 yıl önce
   
 10. 10
  alevilikte yedi ulu ozan dan birisi kabul edilmektedir.
  #47255 tac mahal | 10 yıl önce
   
 11. 11
  (bkz: su kasidesi )
  #47347 memnu | 10 yıl önce
   
 12. 12
  gazel

  can verme sakın aşka aşk afeti candır
  aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır

  sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
  kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır

  her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz
  her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır

  yahşi görünür yüzleri güzellerin emma
  yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır

  aşk içre azap olduğu bilirem kim
  her kimseki aşıktır işi ahü figandır

  yadetme güzel gözlülerin merdümi çeşmin
  merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır

  gel derse fuzuli ki güzellerde vefa var
  aldanmaki şair sözü elbette yalandır.
  #51376 esrar | 10 yıl önce
   
 13. 13
  o fuzuli 'dir de biz çok mu lüzumluyuz ? ... *
  #90152 kaizer | 10 yıl önce
   
 14. 14
  ger derse ki fuzuli güzellerde vefa var
  aldanma ki şair sözü elbette yalandır.
  #90353 esirkent | 10 yıl önce
   
 15. 15
  aşk acısı çekmekten zevk alan,Allah aşkı ile durmadan acı çekmiş,bu acıları şiirlerinde,gazellerinde,eserlerinde işlemiş olan üstâd-ı azâm'dır.*

  (bkz: leyla vü mecnun)
  #90361 uzletî iyâl | 10 yıl önce
   
 16. 16
  babası mecnûn; u düştüğü dertten kurtulması için için kâbe ye götürür.....duâların kabul olduğu bu yerde mecnûn, kendisindeki aşkını daha da arttırması için Allahü tealâya duâ eder:

  ve (b: fuzuli )o duayı şu beyitte dile getirir:

  ;ya rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni
  bir dem belâ-yı aşkdan etme cüdâ beni.;
  *
  #90366 hercai05 | 10 yıl önce
   
 17. 17
  faziletli şair.günümüzde beyitlerinin bir kısmı sağda solda,sözlüklerde,ayak altı forumlarda kendini dertli gösterme peşinde olanların oyuncağı olmuştur.yorulmayın boşuna,yazmayın sağa sola zira fuzuli'nin sofistikasyonu,gelişmişliği,derinliği ile bugünkü yaklaşım kabili kıyas değil.
  #92750 prensiplerim vardir | 10 yıl önce
   
 18. 18
  ya rab bana cism-u can gerekmez,
  cânân yok ise can gerekmez...
  #102225 minelx | 10 yıl önce
   
 19. 19


  --alinti--

  bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
  aşık-ı sadık benim mecnun'un ancak adı var

  --alinti--

   
 20. 20


  --alinti--

  sevdiğim kim kurtarır zincir-i zülfünden beni
  görmemek yeğdir görüb dîvâne olmakdan seni

  --alinti--

  #136226 bstgtmim | 10 yıl önce
   
 21. 21
  osmanlıca öğrenmek şart dedirten büyük ilim insanı.*
  #136242 asyali osmanli | 10 yıl önce
   
 22. 22
  (i: Beyhude gamlanma divane gönül, cümle alemin rızkını veren vardır. Yaptığın hatayı görmüyor sanma, kalpte gizli en derin sırları bilen vardır. Mal-ı emlakım var deyu güvenme, arkam var deyu dayanma, sırt üstü insanı yere vuran vardır... Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Çektiğim alâmı bir ben, birde Allah'ım bilir...)

  (b: fuzuli)
  #144487 efil | 10 yıl önce
   
 23. 23
  (i: öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir
  ben kimem saki olan kimdir mey ü sahba nedir)
  #146829 sebnem sibumi | 10 yıl önce
   
 24. 24
  Gazelci şairdir.Leyla ile Mecnun mesnevisinin sahibidir.

  (bkz: Söylesem Tesiri Yok Sussam Gönül Razı Değil)
  #158954 leyl | 10 yıl önce
   
 25. 25
  "Aldanmaki şair sözü elbette yalandır." sözüyle şairlerin bir özelliğine daha dikkat çeken şair.
  #181891 feryâd-i ebkem | 9 yıl önce